זפרה ביני / תונכת סרוק

הנש יצח חקול תונכת סרוק
תועובש השימחו םירשע םהל ורבע הנהו
? סרוקה דקפמ רותב םיהלא ךיא
? תוקתעה ויהי אלש דיפקמ אוה םאה

רדתסהל השק חטב
םיחלצומ םלוכ םיכינחה יכ
ומצעב םתוא רחב םיהלא ירה
םינחבמה לכב דימעמ אוה ונתוא לבא

תפומל הכינח דימת תייה ילצא
קומע בצע קר רתונ וישכע לבא
תעכ םייניעה תא םוצעל קר ראשנ
קוחר קוחר אצמנש םיקוחצ לוקל בישקהלו


הספדהל הסריג

הרזח