זפרה ביני / תיתימאה הרכזאה

עובש ינפל ןאכ יתרקיב
יל חמש תדלוה םוי
.ינש הווצמ רב

סיסבב ,ינפל םוי
תויוטשו תויתש
...תיתחפשמ החורא םויה ותואב
.יסאלק תדלוה םוי

ןימלעה תיבב רוקיב היה
ףיקמ ךשוחהשכ
תיאבצ הקלחהמ המשנה תורנו
.שלח רואב םידצרמ

םולש דיגהל קר יתאב
.ראשהל יתננכת אל ללכב
,םש יתדמע לבא
...ךרבק לומ
.הזוזת אלל

יתשלגו יתדמע
.היגלטסונה םיב
.םדוקה תדלוהה םויב יתרכזנ
.לוגעה ןיינבה לש הפצמב החוראה
,תינועבצה הכרבה ,םינולבה
,הלודגה החמשה
,תיתימא החמש
.םיעוגעג ילב ,תוקפס ילב

,עגרב םואתפ
.סובוטוא עוגיפ לע תועידי
םיצר םינופלטה
...סרוק חורה בצמו

הגיגחה העטקנ
רבעש תדלוהה םוי לש
,הל העטקנ םגו
,ךכ רחא יצחו שדוח
.רורחש-טסופה לש הבבסה תנש
,תומימתה העטקנ
תומימחה הרמגנ
םינפב ונלביק
.תואיצמה תא


הספדהל הסריג

הרזח