ןוזח ילחר / לחר

,םיימשה תא הסנכנ איה שיובמ ךויחב
.םייפא ךרא בשי ןחלושה שארבו
,הכרב םימורמה בשוי ,"יתיב םולש"
.הפסי אלו הלמלמ "ילש יבא"
: רמאו ודי תא הל טישוה אוה
."יילא יתב יבריק"
,היניע הדירוהו ילחר וילא השגינ
הילעמ ודי חינה םימורמה בשויו
,ךרמשיו 'ה ךכרבי" : הכרבו
,ךנוחיו ךיילא וינפ 'ה ראי
."םולש ךל םשיו ךיילא וינפ 'ה אשי
,םלוע ארוב לא היניע תא זא המירה
"? םתיא המ" : הלאשו הטמל העיבצה
: םיימש בשוי זא הל חיטבה
."יתעושיב וארי דוע"
,היניעמ תועמד םרז ץרפ ךא
.הידי תא קזיחו אבא התוא ףסא
,הריש העמשנ םיימש ימשב ,תבו בא םיקובח ,ךכ עתפו
:הנומאב האלמ ,העודי הריש
,עמשנ המרב לוק"
,לחר יכבמ ךלוק יענמ
,העמדמ ךייניעו
ךתלועפל רכש שי יכ
".םלובגל םינב ובשו


הספדהל הסריג

הרזח