זפרה ביני / טויש ליט

ןטסינגפאב תחונ טויש ליט
ןטקה ןדאל ןב תא תיב לכב שפחמ
םיקוושה תא שרוח ,תונוכשב רבוע
םיקקמ ומכ םריבדהל ,םיטסירורט שפחמ

םיעובצ לש היצילאוק
רורטל רורטל ןיב הדרפה םישועש
םנבשי לע תוסכל םיסנמ
רוזעל םיצור םמצעל קר

םיקקמ םע היצילאוק
םלועה לכ לש וליאכ
םיקידצ םיארנ םינאריאהו םירוסה
םש חמצ אל רורטה וליאכ

ומצעל לארשי םע
םימלועל גאדי
וצראבש םינדאל ןבה תא ריבדהל
םידליה לע רומשל םירחאל ןתינ אל


הספדהל הסריג

הרזח