זפרה ביני / בצע

קסיד סינכמ
םיבוצעה םירישה תא םשו
הנומתהמ ךלש טבמל ןתונ
םינפב קומע רודחל

םייניעה תא םצוע
הממד ךותל םלועה ןמ קתנתמ
עוגעגל רבחתמ
המשנל בצע תקירז ומכ
www.racheli.org

הרזח