זפרה ביני / ןורכזו ךויח

םסרופמה ךכויח
דחא לכ קיבדמ
םלוכ בלל רדוח
דבל דחא ףא ריאשמ אל

ןורתפה אוה קוזיחה
הבוחה איה תודרשהה
ןורכזו ךויח
הבהא שי םהירוחאמ

קיחרמ באכה
ברקמ באכהש וא
ןיצקמ באכה
בברעמ שגר לכ

ןורתפה אוה קוזיחה
הבוחה איה תודרשהה
ןורכזו ךויח
הבהא שי םהירוחאמ

ןורכז םע ונרתונ
קהוב ,והומכ ןיאמ הפי
ןורחאה ךטבמב םירכזנ
קבחל םיתמ .םיבהאתמו

ןורתפה אוה קוזיחה
הבוחה איה תודרשהה
ןורכזו ךויח
הבהא ןומה ןומה שי םהירוחאמ


הספדהל הסריג

הרזח