ןוזח ילחר / םימעפל

,תולילב םדרהל החילצמ אל ינאשכ ,םימעפל
.תוצרפתמ תועמדה םואתפשכ ,םימעפל
,בלב בוצע יל היהינשכ ,םימעפל
.באוכ ארונ ארונשכ ,םימעפל
,רבדל ימ םע שממ ןיאשכ ,םימעפל
.רחא הפ היהיש תשקבמ ינאשכ ,םימעפל
,םיאלפנ םישנא תמאב יתרכה ןוכנ" :ימצעל תבשוח ינא
."םייחב תייה דוע םא לכה הפילחמ יתייה לבא


הספדהל הסריג

הרזח