זפרה ביני / םיהלא לש פא-טראטסה

םישנא סייגמ םיהלא
םיעיקשמל עיצהל תיקסע תינכת שי
םיריעצ םלוכ ,לודג תווצ
םירשכומ םלוכ ,םיפי םלוכ

םידלי הלאכ םה
קפאתהל היה לוכי אל םיהלאש
וישכע סייגל ךירצ
קרפתמ פא-טראטסהש וא

חותיפ ןדע ןגב תוריד םהל קליח
"ןקלד" םע בכר םג ןתנ
חופתה םע ץעל תישפוח השיג
ןכדועמ רכש קפיס םגו

תורגסנו תומצמצמ תורבח
סרוק טעמכ קט-ייהה קוש
תוינכתה תא רצוע אל םיהלא קר
סייגל וילא ונידלי תא ךישממ אוה


הספדהל הסריג

הרזח