זפרה ביני / שמשה תדלי

שמשה תדלי
תרהוז הדלי
שמא קר ןאכ תייה
תרחא ץרא ריאהל תכלה וישכע

שמשה תדלי
הפי הדלי
שמא קר ןאכ תייה
הפיטל דוע קר תתל וניצר ךכ-לכ

שמשה תדלי
םיקחרמל תנרוק הדלי
שמא קר ןאכ תייה
םינש הרשע עשת ליגב תרצע
םישדוח הנומש
םימי הרשעוהספדהל הסריג

הרזח