זפרה ביני / הקותמ הדלי

הקותמ הדלי
בלב השוע חמשו םח

הקזח תקבדמ תוימיטפוא הב שי
בבחתהל דחא לכ לע החילצמ הכרד

ףוקז דימת בגה
ףועז ףוצרפ םע התוארל ירשפא יתלב

שדחמ םוי לכ קוחצמ תלגלגתמ
שח דחא לכש תוחונינ הב שי

םיהדמ והשממ ןוזינש םייניעב ץוצינ
םייחהמ תרמגנ יתלבה תובהלתהה
הספדהל הסריג

הרזח