זפרה ביני / ברח

ןטהנמ לע הדרי ןטשה ברח
םישנא יפלא המכ התיא המילעה
ןטבב המולהמ הגפס לעה תמצעמ
םישנו םירבג ינוילמ םלהל הסינכהש המולהמ

"הבוט הנש" ראודב חלושו בשוי ינא
לכעמ אלו ,יל בשוי ינא
ילש תלייחה לש ךוכהמ עצבתמ הז ךיא
?? לחר לש ךוכהמ עצבתמ הז עודמ

ןטשה תנש הל הרמגנ ילוא ,ילחר
םמחתמ קר אוה וישכע ילואו
ןטק הבוגל דע וסרק לבב-ימואת
םלעהל םג ונל םורגי ינאריא ליט ילואו

הנשמ אל רבכ הז ךל
סאמנ ונל םגש םיעגר םנשי
הנעי לאה תחא השקב לע הנשהש קרו
סאמחהו דאהי'גה תא ןטשל ריזחיש


הספדהל הסריג

הרזח