זפרה ביני / המצ םע הרענ

המצ םע הדומח הרענ יתיאר
המצעב תוינבגע ליתש תששממ

ךר הלש עגמה
בבוש ךויחה
ךרובמ התוכזב היה ליתשה המכ דע
וישכע דעו זאמ תוינבגע םייתאמ קיפה

תושוע הילע תובשחמה בלה לדוגב םייוניש
בל לכב העגנ הככ ,ליתשב ומכ
תוצווכמ בלה תא ,ןדבואה לע תובשחמה
בחרתמ בלה םיקותמה תונורכזה םע לבא

המצ םע הדומח הרענ יתיאר
...המצעב תוינבגע ליתש תששממהספדהל הסריג

הרזח