זפרה ביני / םיהלא םע רוביד

םיהלא םע רוביד יל היה ול
םימיה תריפסב העט אוהש ול רמוא יתייה
לאה םע רשקתל יתלוכי ול
לבלבתה אוהש ול חיכומ יתייה

םיהלא םע רוביד יל היה ול
םיחרפ הלאכ תחקל אל ותוא ענכשמ יתייה
לאה םע חחושל יתלוכי ול
לכתסהל םדוק ךירצ ,םיחקולש ינפלש ול ריבסמ יתייה

םיהלא םע רוביד יל היה ול
םייחב םיבוט םישנא רתוי ןאכ ויה
לאה םע בתכתהל יתלוכי ול
לחר תא יל ריזחיש שקבמ יתייההספדהל הסריג

הרזח