זפרה ביני / ךל הדות

ילש הדליה ךתויה לע הדות
יליבשב תישעש המ לכ לע הדות
םירחא יניעב ימצע תא תוארל תורשפאה לע
םירוהה םעו תויחאה םע תורכהה לע הדות

ייח לע תכפשש רואה לע הדות
יימימ יתשגפש הלודג יכה הנטקה הרוחבה ךתויה לע
תתנ ילש המ לכ לע הדות
תאש המו ימ לע הדותהספדהל הסריג

הרזח