זפרה ביני / ץר ןמזה

: רמוא הנומה
"םישדוח הנומש ורבע"
םישנאה דוחייב עובשה
םיכישממ םהייחב

הדובעל רזוח ןויצ
םידומילל ךישממ קירא
רמאנ הז לעו
"...םינהנשכ ץר ןמזה ךיא"

היהש המ לע םולחל םינהנ
וישכע ןיאש המב םירכזנ לבא
הנומת לכב לכתסהל םינהנ
ויתסל ימלטצת אל הנשהש םיעדוי לבא

ילחר ךל הכחמ ינא
תונלבסב ןיתממו ךלש ךוכב בשוי
לפרעה ךותמ יחיגתש
תומדה תא קוחרמ ההזאש עדוי ינא

קותמה ךקוחצ
ןוימדב ילצא לצלצמ
ךתארקל ץר ינא
ןושאר עיגהל הצור

"?? ןאל ןושאר עיגהל"
! ךיילא ןושאר עיגהל
...רוחאמ וכחי ראשהש
"?? הפ אל רבכ ינאש עדוי אל התא"
? רוזחל ךל תפכא המ לבא ,עדוי ינא

ילחר ךל הכחמ ינא
םישדוח הנומש ןיתממ
...ש עדוי ינא ירה !? רהמל עודמ לבא
"...םינהנשכ ץר ןמזה ךיא"


הספדהל הסריג

הרזח