ןוזח ילחר / ימ

? םואתפ הרקי הזש בשח ימ
? םוקמה הזב תומיש םלח ימ
? הארונה הקיפדה עמשת ולצא אקוודש בשח ימ
? הרמה הרושבב רשבתיש םלח ימ
? ול אקווד הרקי הז םלוכמש בשח ימ
? ולשמ דחא היהי הזש םלח ימ
? תועמד ליזי אוה אקוודש בשח ימ
!?!? תופוגה ןיב ילחר תא אוצמל םלח ימ


הספדהל הסריג

הרזח