זפרה ביני / ונתיא ךא ךידעלב

םלוע ותוא וניא םלועה ךידעלב
םלוכ תלחנ הניא החמשה ךידעלב
הפרו ףייע רתוי םלועה ךתכל םע
הפי תוחפ הארנ םלועה ךתכל םע

רבע חצנ וליאכ הארנ םעפ
ןמזה אפק וליאכ הארנ םעפו
רצק הכ ןמזב הנתשה הברה ךכ לכ
ןאכ ונתיא תא דימת תאז לכבש איה השגרההו

הבורק הניפ לכב ןאכ
םישעמהו תונורכזה לכב ןאכ
הבוהאה וניתדלי תא
םיסקמה ךויחה לע תרמושהספדהל הסריג

הרזח