ןוזח ילחר / ...לודגב ,העט אוה

,לוכי לכ אוהש םירמואה הז םיהולאה
.לודגב העט תמאב םעפה

,םימלועל הנוכנ אלה תא ןאכמ חקל אוה
.םייחב ריאשה טושפ אוה ותואו

,םימלועל הנוכנ אלה תא ןאכמ חקל אוה
.םייחה תחמש ילב ריתוה אוה יתואו

,הנתשה לכה הכלה ילחרשכ
.הניגב ולבנ רבכ םיחרפה וליפא
,םתס ךכ רוחש ךפה לכה
.םלועב יכה יל הרסח איהו

,םיריש תבתוכו ,הליל לכ טעמכ תבשוי ינא
.םימוסק םיעגר םתואב רכזיהל הסנמ
, םייתסה לכהש תרכזינ בוש זאו
.םלש אל רבכו ,קרופמ בלהו

,םינפה לומ יל ץצופתה לכה ךיא
.םייחה ןיב ,יתיא ,ןאכ אל רבכ איהו
,םוי לכ תלאוש ינא ?תויהל לוכי הז ךיא
.םולחה ןמ יתוא ריעי והשימש

,לבחמה ותוא היהי רורא
!? לחר תא ינממ תחקל תזעה ךיא


הספדהל הסריג

הרזח