זפרה ביני / הפי

הריעצה הדודה תבמ
ינשה דצהמ הדודל רבוע ינא
באוכ טסקט תבתוכש
ינתמיאו השק ןדבוא רייצמש

תוארל ןיינעמ
םינשה תועיפשמ דציכ
החפשמ תמקה דציכ
םינוש םירבד תולעהל תמרוג

אשונה רכזומ דימת דציכ
םייחהמ תונהל הקיפסה אלש
בלהמ רשיה אצוי טסקטה
.םיפדה קמוע ךות לא

ביני : רישב ךשמה


הספדהל הסריג

הרזח