,הרקיהו הקותמה ילחר

"?תוחא ךמולש המ ,רקובה תוחא ךמולש המ"
,לובג אלל וכראתה ולאה םיעגרה לבא ,םוי םישולש םהל ורבע
.רתוי הברה םהב יתרגבתה ינאו
,רחא וא הז שיא םע ןופלטה תוחישב ,אבצב ,רקובב
,ךילע תובשחמב תמלענ ינא ,הלילה לש תונטקה תועשבו
,תעגעגתמ ךכ-לכ ינא .ץוחב םלוע יצח הריאשמ
?ךיא ןיבהל החילצמ אל בושו
,תמשונ ,הייח ךכ-לכ תייהש תא
תמלענ דחא עגרב ,תלעופ ,תקחוצ ,תכייחמ
,ךאלמ לש תומדל תכפהו
.םירדחב תבבוסו תפחרמש ףוג אלל המשנ
,הפי ךכ-לכ תא ,הנומתב בושו
,תכייחמ דימת ,תולודגה םייניעה םע טבמה
,בלה לא רשייה הנומתה תא הצוח
,יב תוטיבמ םייניעהו
,עצפה תא תוריעמ ,םיעוגעגה תא תוריבגמ
?תזעה ךיא - הניבמ אל ינא בושו
?םולח רובקל תזעה ךיא
.םלשומ תויהל לוכי אל ךיידעלב רשואה

,ביבסמ ךושח יד הפ תעכו ,תרחא ץראל תרבע ילוא
,גהונ וגהנמכ םלועה יכ - רדגומ אל בוהבהב
,ךלש רדחה ,םוקמ לכב ךלש םיצפחה
-הרורב ךכ-לכ שארב הנומתה
?תא הפיא לבא

.הלודג הצמחה תשוחת יב תררועתמ ,ךיילע תבשוח ינאשכ
,ךממ ןמז רתוי יתדספהש הצמחה
,רתויב בוטה ןמזה אוה וישכעש יתלכשה אלו
.ידמ רחואמ היהי ךכ-רחא יכ
...וקיפסה אלש םימולע םייח לש הצמחה
- תמייק אלש הדיחיה החטבהה ילוא יהוזו
.המייוק אלש החטבה תא

,הדיחיהמ ךיידקפמו ךיירבח
,ךתוא ריכהש ימ לכ ,אבצהמ
,םחנל ,עיגהל םיקיספמ אל
- ךומתל ,ףיקהל
,ךומכ הלאה םיניוצמה ה'רבחה
.ףרה אלל ךתוא םיחיצנמו ךיילע םיבשוח

רומילו ידע ,ימר ,הינה
,הרקי הרקי החפשמ
,תונומתה לכב תכייחמ ילחר
ךישמהל חכה תא ואצמתו יאוולה
.הלאה םישקה םיעגרב םג הכרדכ ךייחלו
,עגר לכב םכדצל ןאכ ונחנא
.וצפחת קרש ןמזו םוקמ

תעגעגתמו ןומה תבהוא
!הרזחבו םימשה דע
,תוחא יל תמענ
.לכימ

www.racheli.org

הרזח