םישולשל בתכמ


,הרקיה ילחר
.הזה רוחשה םויהמ םוי םישולש ורבע ופלח רבכ
,ץראה תווצק לכמ םימחנמ לש תובר תואמ ועיגה םכלהמבש םוי םישולש
,דובכ ךל קולחל ואב םלוכ .םיאנידמו אבצ ישנא ,םירבחו החפשמ
.הבכה רואה לע ,לפנש בכוכה לע עומשלו תוארל

,תמא ירבח ,ךיירבח תא טעמב ולו ריכהל ונדמל וז הפוקתב
.וידקפמו וילייח םה ולאש ל"הצ ירשאש תפומל םידקפמ
.דחא עגרל ולו ךלש תויחאהו םירוהה תא םיבזוע אלש םירבח

,רבע ףלח התע ךא הז םירופ גחו "החמשב םיברמ רדא סנכנשמ" רמאנ
יתרוסמה סקטל אתבסו אבס לש אשדה לע תפסאנ התייה החפשמ לכש גחה
היהי אל רבכ הארנכש הזה גחה ."םירופ ימד" תלבק לשו תושופחתה לש
.םעפ ומכ

ללכ ךתוא וריכה אלש םיקוחר תומוקמב םג .ךרד לכב ךרכז תא רמשל ונא םיסנמ
םישעמ םישוע ונדביא רצוא הזיא וארו תוהדזה וליגו תרושקתה ךרד ךיילע ועמש ךא
.הכזה ךתמשנ יוליעל

? הזכש ןדבוא םע םיליגר םייחל רוזחל רשפא ךיא ונל ידיגת ,ילחר
? ךישמהל ןתינ דציכ
תויחל םיכישממ ינאו ונתיאמ רתוי םיקזח םייחה הארנה יפכ ךא
.ונלומ דימת דמוע יחצנה ךכויחשכ ,דימת תא ונבילבשכ

חכשנ אלו רוכזנ

םייחה רורצב הרורצ ךתמשנ ההת
ךמד םוקיי 'ה

עגעגתמו בהואה ךדודמ
ןתנ               
               


הספדהל הסריג

הרזח