םישולשל בתכמ

,םימי םישולש רחאל ,םויה ונא םידמוע ,הרקי ילחר
,םיברה ךייבהואו ךיירבח ,ךתחפשמ יבורק ,ךייתויחא ,ךירוה .ןוסאה לדוג תא םילכעמ אל ןיידעו
.תועמד הברה ךכ-לכו ,םירבח הברה ךכ-לכ ,םישנא הברה ךכ-לכ ,ןימאהל םיברסמ םלוכ

? תמייק דוע החמשה םאה ? וקספי ןה יתמ ? םייחל ומכ ףוס ןיא תועמדל םאה ילחר
? תרתתסמ איה ןכיה רבדה ךכ םאו
.באכה תא ונתיאמ יחיכשהו ,בוש חומשלו ,בוהאל יתוא ידמל הריקי ילחר
,ךתלועפל רכש שי ,ילחר ןכא !!! קספהל הזה לוכשל ימרג
.םייחה תא ונל תווצל הצור תייה יאדו ךתומב יכ ינא החוטבו
.םתוהמ תאו ,םייחל הביסה תא ירובע למסי ךמש תרכזה
תויחל ,ךייחל ךישמהל ונתיאמ תשקבמ תא הלעמל םשש החוטב ינא
.ךייחנש ישעו בוש תויחל ונתוא ידמל ךא .בוהאל שדחמ דומלל אלא ,אונשל קיספהלו
!!! ןיידע תא ימו ,תייה ימ םירכוזו םיבהוא ונחנאש ירכז
.הזה ארונה טויסה ןמ ררועתהל הכחמ ןיידעו ,דימת ךתוא תבהוא

,ךתדוד תב
.םייחב עגר לכב ךתוא יל ריכזיו יתוא הווליש םשב קיזחהל האגה
ןוזח ילחרהספדהל הסריג

הרזח