םישולשל בתכמ

! הרקיה ילחר

.תיאבצה הקלחב םישגפנ ונחנא בוש
,ןבאה רדג ,םורדמ םישורבה תרדש
- רמתה ץעו םיקוריה םיחישה
.ךתואו ונתוא םיפיקמ הלא לכ

ץע- תחפוטמו הפי הקלח איה הקלחה
.רבדמ הוונ לש השגרה טעמ ןתונ רמתה
.םינפבמ ונתוא םיערוקש םלההו הרעסה לע ללכ דיעמ אלש הזכ טקש ןמ
- עוגעגו קוש ,ןדבוא לש השגרה
.םלועל וקופיס לע אובי אלש הזה עוגעגה יוא

.ונלוכ לע רבע ררחסמ שדוח
- םישדח םישנא הברה ךכ-לכ ונרכה ובש שדוח
.בלב עצפ םע םישנא םלוכ
.ךתחפשמ לש תיתימאה שפנה תוליצא תא וניליג וישכע קר ,ילחר
,אבצהמ םירבח לש סוטטסמ ונכפה דאמ רצק ןמזב
ודביאש םישנא דציכ םיהדמ .רבד לכל תיב ינבל
.םבאכ ךותב םירגתסמ םניא הדוד-תבו תינייחא ,הדכנ ,תוחא ,תב
.לוכשה תייווחב ףתתשהלו סנכיהל ונל ונתנו וחתפנ םה
- החפשמה ןמ קלח םישיגרמ ונחנא
.באכב יתימאה ףותישה תשגרה לעו בלה תובידנ לע תודוהל םוקמה ןאכ

.םיקזחמ תויהל ידכ םיקזוחמ תויהל ונילע
.תרחא הרירב ונל ןיא- דורשנ וידחיו ,וידחי קזחתהל ונלחתה
- "ןורכיזהו ךויחה" תרוצ איה ילש תודדומתהה
.רוכזל ןבומכ םגו יל רקי רשא םדא לכל ךויחה לע רומשל
הזל הז הריתסב םידמוע םניא ןורכיזהו ךויחה
.היופכה תואיצמה םע תודדומתההמ קלח םיווהמ אלא

.םימלועל ילש תלייחה יראשית תא ,יתריקי ילחר
,ןבא לש בלל םג רודחל לגוסמ רשא רוהטה ךביל בוט
.םייח חור יב שי דוע לכ רעבתש ,דימת שא יבילב תיצה
- חצנל דהדהמ םייחב םישוע ונחנאש המש םירמוא
.דימת יב רמשי םיסקמה ךכויח ןכל

עגעגתמו בהוא
שגפנ םש-יאש יתמ דע


ךלש               
ביני                         


הספדהל הסריג

הרזח