םישולשל בתכמ

עונצ רואו רוהט למסכ
םיטעומה הייח ימיב
רבגתהל העדיו הדמל ןורחאה המוי דע
יאבצה סרוקב םילושכמה לכ לע
ןמז ךרואל םישק םיאנתב
אבצב יפוי בורב הלגתנ זונגה חכה ןויזח
םורל רעשה היה חותפ הינפל
תואתשה הררוע תעפושה ךתחירפ
םיבורק םיפתוש םישענ ונא
הלש ידוחיה ןורשכל םינמאנו

תכל תועינצמה ןמ התייה ילחר
עונצ ןחו הונע ץרא ךרד לש סחי הל היה
הדבא הלודג הדיבא
ילחר תא ריכהל םירז םג ולכוי תעכ
םירבחו החפשמ ינב קר אל
ביני בוטה הדידי הרכזל םיקהש "רתא"-ה ךרד
לש הבהאה די תא התשח וב
יבתכ היתונומת תא סינכה בר ןורשכבש ןמאנ ער
,הל ובתכש םיבתכמו ,הבתכש םיבתכמ הדי
.הילע ובתכש םיריש

םעה תלחנל התייהש דיחי תלחנ
,תוומלא שיש ונא םיעדוי
.שפנל ץק ןיא ךשמה שי
.וז חצנ תשגרהל ןימאנ

ןמדירפ הפי
ילחר לש הדוד
התומל םוי םישולש תואלמבהספדהל הסריג

הרזח