תורישו הכימת

דחוימ רוקיס

ןויכרא

טרופסה רתא

תושדחה רדח
תספדומה הרודהמה
31/05/2001 13:50 - ןוכדע 31/05/2001 11:02
רוזא תמוצמ לבחמל םירבטצמ םלוע ירסאמ 8
לארה יבצ תאמ
םישנא 21 תעיצפו תיחרזאו םילייח העבש חצרב עשרוה הבלע-ובא לילח
יחמק יטומ :םולצת
.טפשמה תיבב (םילגלג אסכ לע) הבלע-ובא לילח
המשאב הדוה
רזג ביבא לתב יזוחמה טפשמה תיב
םלוע ירסאמ הנומש (ישימח) םויה
הבלע-ובא לילח לע םירבטצמ
םילייח העבש חצרש ,הזעמ
םתסירד ידכ ךות תחא תיחרזאו
ןודינ ןכ ומכ .רוזא תמוצב
לע רסאמ תונש 21-ל הבלע-ובא
.תמוצב םישנא 21-ל תולבח תמירג
יפ לע עשרוהו הדוה םשאנה
.ותאדוה

לשמ הניר ,תימע ןתנ םיטפושה
ןידה יפ לע יכ ,ובתכ שורב הרשו
תירסומ הדימ תמא לכ יפ לעו
רסאמ לש שנועב תאשל" םשאנה לע
חפיק וייח תאש דחא לכ לע םלוע
ותואש םדא לכ לע ףסונ שנועבו
קומינ לכ ןיאו ,וישעמב עצפ
קמי אל םשאנהש ,רחא וא יטפשמ
."וימי ףוס דע אלכב

םילגלג אסכל קותרה ,הבלע-ובא
רבע ,ותדיכל ךות עצפנש ללגב
תחאב .םינש ךשמב דגא גהנכ
.והשעמ לע רעטצמ וניא יכ טפשמה תיבב ריהצה אוה תומדוקה תובישיה

ובש רורט עוגיפל םורגל טילחה הבלע-ובא יכ ,העיבתה הנייצ םושיאה בתכב
לחה ,רקובב 4 העשל ךומס ,ראורבפב 12-ב .רשפאה לככ םיבר םילייח וגרהיי
זכרמל םיאניתשלפ םילעופ ומע עיסהו זרא םוסחממ הגיהנב ותדובעב םשאנה
עיגה 7:35 העשבו םילעופה תא דירוה דולו הלמר רוזאל ועיגהב .ץראה
.ןולוח לש היישעתה רוזא תמוצל

סובוטואה תוריהמ תא הבלע-ובא ץיאה רוזא תמוצב סובוטואה תנחת ינפל
רחאל .תונחתב ודמעש םיחרזאו םילייח סרוד אוהש ךות ,הכרדמה לע הלעו
גהנש רחאל םימוסחמ ול וביצה הרטשמ תוחוכ .סובוטואה םע טלמנ עוריאה
םוסחמה תא ץרפ הבלע-ובא םלוא .דודשא-ביבא לת שיבכב וירחא ףדר תינומ
תמוצב תיאשמב שגנתהש רחאל ףוסבל רצענ אוה .הזע ןוויכב עוסנל ךישמהו
.הנבי ןג
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
תוצלמהו תורוקיב
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ן"לדנ ףסומ
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
םירפס ףסומ
השדח הלכלכ
ץראה ףסומ
ץראהב ףלוחה עובשה
םויה תושדח | "יאסרו" ימלואב ןוסאה | ץוח :תושדחה רדח | הלכלכ :תושדחה רדח | רודיבו תוברת | םויה תורתוכ לכ
תורתוכה לכ|בחרנ רוקיס תיירפס|ןייל-ןוא טרופס|תספדומ הרודהמ - תושדח
"ץראה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ ©