Advertise;םיחטשב אלמ רגס
תיארחא תושרה :זפומ
עוגיפל

רוזא תמוצב :תאפרע
םיכרד תנואת העריא
עוגיפ אל -

:קרב ;שדחתה מ"ומה
תלשממל בוט יוכיס
תודחא(22:54) םילייח 7 םהב - רוזא תמוצב הסירדה עוגיפב םיגורה 8

עוגיפה םוקממ םיעוצפ םינפמ הלצה תוחוכ
ירפכ רינ :םולצת


:תופסונ תובתכ
דחוימ - אצקא-לא תדאפיתניא
טנרטניאה תרודהמל

עוגיפב םיגורהה ימולצת


ימדש םייחו םערב סיריא ,היורא ןב תימע תאמ

4-ו םילייח 3 ,ל"הצ ילייח 7
םויה וגרהנ תיחרזאו ,תולייח
תמוצב הסירד עוגיפב (יעיבר)
םיאבומ הלילה .רוזאב ופמט
יכאלמ תירקב תורבקה תיבב הרובקל
דוד למסו שידיגמ ריפוא ר"מס
.זוליא

ט"בר עוגיפה תגורה לש התייוולה
,ןולקשאמ 18 תב ,יסירק ןימסי
,רקובב 11:00 העשב רחמ םייקתת
ןימלעה תיבבש תיאבצה הקלחב
,ץיבנמ רדנסכלא ט"בר .ןולקשאב
תוחונמל אבוי ,ןולקשאמ 18 ןב
תיאבצה הקלחב 12:30 העשב םויה
.ןולקשאב ןימלעה תיבב

םיירהצב 14:00 העשב רחמ ךרעית ,ןולקשאמ 19 תב ,יקסנלופ הבכוכ תלמס לש התייוולה
אבות ,ןולקשאמ 19 תב ,יול לחר תלמס .ןולקשאב ןימלעה תיבבש תיאבצה הקלחב
.ןולקשאב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב 16:00 העשב רחמ תוחונמל

םילייחב ,הזעמ יאניתשלפ ,סובוטוא גהנ עגפ 07:50-ל ךומס .םדא ינב 20 ועצפנ עוגיפב
דודשא ףלחמב - ףדרמ לחה גהנה רחא .םוקמהמ טלמנו תמוצב הדאפימרטב ודמעש םיחרזאו
הרונ ,םוקמב העונת קקפ בקע טאה ,ףלחמל עיגה סובוטואה ,תודיינ םוסחמ הרטשמה המיקה
הרונ גהנה .רצענו תיאשמב סובוטואה שגנתה הנבי ןג תמוצל עיגהשכ .העיסנב ךישמה ךא
סובוטואהמ דרוה אוה דכלוממ ונניא סובוטואה יכ קדבנש רחאלו ,העונת רטוש ידי לע
.ןלפק םילוחה תיבל ,ינוניב בצמב ,הנופו

האציו שאר תעיגפמ תלבוס תועוצפה תחא .השק תועוצפ 3 ועיגה רמושה לת םילוחה תיבל
רשעמ ןגאב חותינ תרבוע תפסונ העוצפ .ץרמנ לופיטל הדיחיב תזפשואמ איה .חותינ רדחמ
הרכה תרסוחמ םילוחה תיבל העיגה ,שאר תעיגפמ איה םג תלבוסש ,תישילשה העוצפה .רקובב
.השק דע ינוניב רדגומ הבצמ .ררועתהל הליחתמ תעכו

.תיללכ היגרוריכו ,תידפוטרואה תוקלחמב םיזפשואמ השיש ורתונ אפורה ףסא םילוח תיבב
זופשיאל וקקדזיו .םיכתחו םירבש ,םינפ ,שאר תועיגפמ רקיעב םילבוס םה .לק םלוכ בצמ
.ברעה חתוני ,לוסרקב רבשמ לבוסה ,םהמ דחא .םימי רפסמ לש

רקיעב ולבס םה .םתיבל רבכ וררחוש ,אפורה ףסאל ועיגהש ,םיפסונ םיעוצפ הנומש
ןוספלוו םילוחה תיבל ועיגהש םיעוצפה תנומש םג .תולק ףוג תועיגפו ,הדרח תועיגפמ
.ןוימה רדחב ולפוטו הדרחו םלה יעגפנ ויה םלוכ ,םתיבל רבכ וררחוש

ןאודר חייש תנוכשמ 35 ןב ,הבלע ובא לילח ,סובוטואה גהנ יכ חוויד ינוחטיב רוקמ
םילעופה תא הלמרב דירוה אוה ,לארשי ןוויכל העוצרהמ רקובב 05:00-ב אצי הזעב
.רוזא ןוויכל ויתובקע לע בש זאו ,א"ת ןוויכל ךישמה ומיע ועסנש םיאניתשלפה

תושרה לש םירבעמ תריגס ;רגסה לע תולקהה לוטיב :קרב

םיריכב תסינכ לע רוסיא :םידעצ תרוש לע עוגיפה תובקעב הרוה קרב דוהא ,הלשממה שאר
תולקהה לוטיבו תושרה לש םיימואלניבה םירבעמה תריגס ;קוריה וקה ימוחתל םיאניתשלפ
.תופסונ תוטלחה לבקי אוה םויה ךשמהב יכ עידוה קרב .טלחומ ןפואב ותפיכאו רגסה לע
.תוינוחטיב תויוצעייתה הלשממה שאר םייקי םיירהצב

ןיאש תפסונ םעפ חיכומה רומח עוריאב רבודמ" יכ רמא ןורש לאירא רחבנה הלשממה שאר
ןוחטיבה תרזחה אוה רתויב בושחה דעיה .ץראה בלו םיחטשה ,ןונבל ,םירצנ ןיב לדבה
.ןורש ירבד ,"לארשי יחרזאל

ןד שוגב תמייקה תוכרעיהה תא רבגתל הרוה ,ןובדיס יסוי בצינ ,ביבא לת תרטשמ דקפמ
ודקפי ב"גמו הרטשמ ,יחרזא רמשמ לש םיענוממו םיילגר םירויס .םיעוגיפ תעינמל
תולועפב ךישמת הרטשמה יכ רמא ןובדיס .םיסובוטוא תונחתו תוינק יזכרמ ,םיקווש
.לארשיב קוחכ אלש םיהושש םיאניתשלפ רותיאל

םיברעב עוגפל ןויסינב דושח הריקחל בכוע

ךומס היינב רתאב םידבועה םיברעב עוגפל ןויסינב דושחה םדא הריקחל הבכיע הרטשמה
,הלשממה שאר תונגב תואירק םיארוקה םיניגפמ םידדוגתמ ופמט תמוצב .עוגיפה םוקמל
.םיאניתשלפהו קרב דוהא

שמא 17 חוכ ןיצק תגירה לע המקנ :תוירחא לביק רכומ יתלב ןוגרא

לביק "סדנהמה ידימלת ,הבישה ידודג" םשב רכומ יתלב ןוגרא יכ ףיסומ ןמלבוס לאינד
,17 תוחוכ ןיצק תגירה לע המקנב רבודמ יכ ןייוצ ןוגראה ץיפהש זורכב .עוגיפל תוירחא
תנווכב יכ ןעטנ ףא זורכב .סנוי ןאח ריעה תזגפהו ,לארשי ידיב לומתא ,דאיע דועסמ
.םיפסונ םיעוגיפ עצבל ןוגראהעוגיפל הלשממה שאר תבוגת