ףרועה דוקיפ םירושיק הירוטסיה תויגולונכט ל"הצ ילמס ל"הצ הנבמ המיחלה תרות םינותנ תושדח

ל''הצ רבוד תועדוה

2001 ראורבפב 14

רוזא תמוצב רקובה עוגיפה יגורהמ ,םילייח העברא לש םהיתויוולה ידעומ


:רוזא תמוצב רקובה עוגיפה יגורהמ העברא לש םהיתויוולה ידעומ ןלהל

תיבבש תיאבצה הקלחב 11:00 העשב רחמ תוחונמל אבות ,ןולקשאמ 18 תב ,ל"ז ,יסירק ןימסי ט"בר
.ןולקשאב ןימלעה
.יתרושקת רוקיסמ ענמיהל יסירק ט"בר לש התחפשמ תשקב תא ריבעמ ל"הצ רבוד

תיאבצה הקלחב 12:30 העשב רחמ תוחונמל אבוי ,ןולקשאמ 18 ןב ,ל"ז ,ץיבנמ רדנסכלא ט"בר
.ןולקשאב ןימלעה תיבבש

תיבבש תיאבצה הקלחב 14:00 העשב רחמ תוחונמל אבות ,ןולקשאמ 19 תב ,ל"ז ,יקסנלופ הבכוכ למס
.ןולקשאב ןימלעה

תיבבש תיאבצה הקלחב 16:00 העשב רחמ תוחונמל אבות ,ןולקשאמ 19 תב ,ל"ז ,יול לחר למס
.ןולקשאב ןימלעה

זגב ל"הצ שומיש רבדב תאפרע ירבד תשחכה

.היוזבו תירקש הרימא הלא םירבדב האורו ,זגב שומישה אשונב תאפרע ירבד תא שיחכמ ל"הצ
.המיחלה ךלהמב זגב שמתשמ אלו שמתשה אל ל"הצ

ל"ז זוליא דוד למסו שדיגמ ריפוא ר"מס לש םהיתויוולה דעומ


עוגיפב רקובה וגרהנש ,ל"ז ,זוליא דוד למס ל"הצ לייחו ,ל"ז ,שדיגמ ריפוא ר"מס ל"הצ לייח
.תוחונמל םויה ואבוי ,רוזא תמוצב
.יכאלמ תיירקב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב 22:00 העשב ומייקתי םהיתויוולה

.יתרושקת רוקיסמ ענמיהל תוחפשמה תשקב תא ריבעמ ל"הצ רבוד

.רוזא תמוצב רקובה עוגיפב םיגורהה תומש


תלייח, חרזאו ל"הצ ילייח העבש וחצרנ ,ןולוחל ךומס ,רוזא תמוצב רקובה עצובש ינלטקה עוגיפב
רשע בבבב השישו ינוניב חרואב םילייח ינש , השק חרואב תולייח יתש ,שונא חרואב העצפנ תחא
.לק חרואב ועצפנ םיפסונ םילייח
השק םיעוצפהו םיגורהה תוחפשמל הרסמנ העדוה

:עוגיפב םיגורהה תעבש תומש הלא

.יכאלמ תיירקמ 20 ןב ,שדיגמ ריפוא ר"מס

.יכאלמ תיירקמ 21 ןב ,זוליא דוד למס

םילשורימ 21 תב ,רנייו ילו'ג למס

.ןולקשאמ 19 תב ,יול לחר למס

.ןולקשאמ 19 תב ,יקסנלופ הבכוכ למס

.ןולקשאמ 18 ןב ,ץיבנמ רדנסכלא ט"בר

.ןולקשאמ 18 תב ,יסירק ןימסי ט"בר


.םיעוצפל המלשו הריהמ המלחה ילוחיא חלושו ,םיגורהה תוחפשמל םימוחינ עיבמ ל"הצ

רקובה עוגיפה תובקעב ע"חזאו ש"ויא לע יללכ רגס


.הזעו ןורמוש הדוהי יבשות לע יללכ רגס לטוה ,רוזא תמוצב רקובה עצובש םימדה עוגיפ תובקעב
םיללפתמ תאיציו ,םיירטינמוה םירקמ טעמל ,לארשי חטשל םיאניתשלפ רבעמ רתוי אל רגסה ךלהמב
.הכמב 'גאחה תווצמ םויקל