Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition 2001 ראורבפב 15 ,א"סשת טבשב ב"כ ישימח םוי
   


SectionsAdvertise


םיגורהה.ימדש םייח ,םערב סיריא ,היורא-ןב תימע ,ילברא הזילע
ירדא רומיל :תויצקודורפר

תויהל םלחו ,לסרודכה םוחתב רקיעב ,ןנוחמ יאטרופס היה זוליא דוד
"למע" ףיקמ ןוכיתב הרתי תונייטצהב וידומיל תא םייס אוה .ןמאמ
.תיאבצ םדק תרגסמב יאסדנה תדועתל דומלל ךישמהו ,יכאלמ תירקב
לביק עובשה .דועו א"דמב ,הליהקב תובדנתהל ןמז אצמ ףא אוה אוה
ריפוא לש ונכשו שפנב ורבח היה זוליא .ט"ברה תוגרד תא זוליא
.עוגיפב אוה ףא גרהנש ,שידיגמ

רגנ ,לאיחי ,וירוה תיבל לומתא ועיגה יכאלמ תירק יבשותמ תואמ
,ודוד היה םהיניב .ןוסאה רבד עדונש רחאל ,תננג ,רמתו ,ועוצקמב
.הסדנה ליח דקפמ ןגס ,זוליא יסוי ל"את

.תירמשו תירוא ,לכימ :תויחא שולשו םירוה וירחא ריתוה דוד
אוה .יכאלמ תירקב ןימלעה תיבב 22:00 העשב שמא המייקתה ותיוולה
.ותומ רחאל למס תגרדל הלעוה


םיקיז ץוביקמ ,21 תב ,רנייו ילו''ג למס

,לארשיב הדלונ איה .ץראב הדדוב תלייח התיה רנייו ילו''ג
הפגב ץראל התלע םינש שולשכ ינפל .תפרצל הירוה םע הרגיה התודליב
הדמעו ,םיטבנב ריוואה ליח סיסבב התריש רנייו .ל"הצל הסייגתהו
לש םידדוב םילייח תטילקל תינכותה תרגסמב .תוניצק סרוקל תאצל
םש ,םיקיז ץוביקל םישדוח 4 ינפל התנפוה איה ,תיצוביקה העונתה
.רואיל (ה''צחנ) םחנמו הרפש ידי לע הצמוא

הבהאש ,תיתורבח ,המיסקמ" הרוחב התייה ילו''ג יכ רפסמ ץמאמה באה
,ןיפירצל ילו''ג העסנ רקובב לומתא" ."התוא ובהא םלוכו םלוכ תא
הקישנ הל יתתנ ,יופצה תוניצקה סרוק תארקל הנורחאה הניחבל
רתוי הארתנ אלש ימצעל יתראית אל ,הניחבב החלצה הל יתלחיאו
.רמא ,"םלועל

ואצי םהו ,הירוהל ןוסאה לע עידוה תפרצב לארשי תורירגשמ גיצנ
.םילשוריב םויה םייקתת התיוולה .לארשיל םכרדב

ןולקשאמ ,20 תב ,יול לחר למס

.רמושה לתב הקפסאה תדיחיב םיבשחמ תתנכתמכ התריש יול לחר

"תושע" ינוחטיבה לעפמה דבוע ,םימחר לש תיעצמאה םתב התיה יול
איה" ."יליזרב" םילוחה תיבב שכרה תקלחמב תדבוע ,הינהו ,ןולקשאב
המכשמ הדלי .המישרמו הליכשמ ,תינכייח ,הקירבמ הדלי התיה
.היבא רמא ,"הלעמו

לע עמששכו ןולקשאב תיזכרמה הנחתל היבא התוא עיסה רקובב לומתא
לצלצש ,הלש דיינה ןופלטל ונרשקתה" .תוער ול אבינ ובל ,עוגיפה
אל איהש רמאש הלש דקפמל ונרשקתה ,דחא ףא הנע אל ךא ,לצלצו
איהש ונל רסמנ םשמ ,םילוחה תיבל ונרשקתה ןכמ רחאל .סיסבל העיגה
דע ,הרוק המ ונעדי אלו םייכרב קיפ יתשגרה .םיעוצפה ןיב הניא
.היבא רפיס ,"לכמ ארונה תא ונל רשיבו עיגה ריעה ןיצקש

ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב 16:00 העשב םויה תוחונמל אבות יול
.ןולקשאב


יכאלמ תירקמ ,20 ןב ,שידיגמ ריפוא ר"מס

תיירקב לצרה בוחרב דחא ןיינבב וררוגתה זוליא דודו שידיגמ ריפוא
וצימחהש רחאל תוומל וסרדנ םיינשה .סיסב ותואב ותריש ףאו ,יכאלמ
ריפוא תא איצוהל ידכ לכה ונישע" .ןיפירצב םסיסבל העסהה תא הקדב
ינב וחפייתה ,"ץראה זכרמב אקווד ותוא דבאנש ונמלח אלו ןונבלמ
דציכו ,הנשוש ומאל שידיגמ לש ותוריסמ לע ורפיס םה .ותחפשמ
.יחומ עוריא הרבעש רחאל הב לפטל אילפה

אוה .החפשמ בורק רפיס ,"םיבשחמ לש קירפ ,ןנוחמ רוחב היה אוה"
ןוחטיב תדיחיב תרישו יכאלמ תיירקב יתדה ףיקמב וידומיל תא םייס
.ןיפירצב ריוואה ליח סיסבב הדש

שידיגמ ריפוא .יכאלמ תיירקב ןימלעה תיבב שמא המייקתה ותיוולה
היהש ,ריפוא .ןרע ,ריעצ חאו תינחיר ,תוחא ,םירוה וירחא ריתוה
.ותומ רחאל הגרדב הלעוה ,ט"בר


ןולקשאמ ,18 ןב ,ץיבנמ רדנסכלא ט"בר

ץראל התלע החפשמה .(43) הפוס ומאל דיחי ןב היה ץיבנמ רדנסכלא
.ןולקשאב העקתשהו ''95 תנשב
ילש הווקתה היה אוה" .ותדודו ותבס ,ומא םע ררוגתה רדנסכלא
.ומא לומתא הרמא ,"השעש המ לכב חלצומו הפי דלי ,םייחב

הלע רקובב לומתא .ןיפירצב תרישו קמעה לדגמב היימינפב דמל ץיבנמ
אצמ םשו ,סיסבל פמרט סופתל ידכ רוזא תמוצב דריו דגא לש 300 וקל
.ותומ תא
,יאבצה ותוריש ידכ ךות תורגבה ינחבמ תא םילשהל ןנכית רדנסכלא
.םיאמדקא םידומילל ךישמהלו

,הנוכשהמ דידי רמא ,"בל בוטו יתורבח ,טקש ,םיסקמ רוחב היה אוה"
העשב םויה תוחונמל אבוי ץיבנמ .הנורחאה וכרדב רחמ ותוא הווליש
.ןולקשאב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב 12:30


ןולקשאמ ,19 תב ,יקסנלופ הבכוכ למס

תיבב תדבוע ,הינטל תיעצמא תב ,ץראב הדלונ יקסנלופ הבכוכ תלמס
.''78 תנשב םימעה רבח תונידממ הצרא ולעש ,יאלמשח ,ידאו ,תובא
,רדירפא טרוא רפסה תיבב םיינוכיתה הידומיל תא המייס הבכוכ
.ןיפירצב ןוזמ סיסבב הנשמ רתוי התרישו

דומללו ךורא לויטל ל"וחל עוסנל ,תורישה תא םייסל המלח איה"
.הנלטבס התדוד הרפיס ,"םיבשחמ
וא ,דחי ודמלש וא ,תשבוגמ הרובח ויה ,ןולקשאמ ועגפנש הלא לכ"
,"ביבא לת ןוויכל ןולקשאמ תופתושמה תועיסנב הז תא הז וריכהש
.התרבח ,לגיס תרפסמ

לומתא קעזוהש ,ןולא ,ריעצ חאו סכלא ,יושנ חא יקסנלופ הבכוכל
.ותוחא תומ רחאל ,ותבכש לש יתנש לויטמ

רחא 2 העשב םויה ךרעית יקסנלופ לש התייוולה

.ןולקשאב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב םיירהצה


ןולקשאמ ,18 תב ,יסירק ןימסי ט"בר

הירוהל הרוכב תב התיה איה .הניצק תויהל המלח יסירק ןימסי ט"בר
.למשחה תרבחב ריכב דבוע ,םייחו ,רפס תיבב הריכזמ ,רדמס
ףיקמ ןוכיתה רפסה תיבב הידומיל תא המייסו ,ןולקשאב הדלונ יסירק
הפאשו ,הקוזחת תוניצק סרוקב תרעוצ התייה איה .ריעב ''א ינוריע
.אבצב ןיינעמ דיקפתב תרשלו סרוקה תא םייסל

הרושבה תא םירוהל רשבל ל"הצ יגיצנ ועיגה םיירהצה רחא לומתא
דימת יכ רפיסו היבא קעז ,"תויחל המ ליבשב רתוי יל ןיא" .הרמה
עוסנל הל חינה אל םלועמו רמשמ לכמ הילע רמש ,הלרוגל דרח
ול עדונ רשאכ טטומתה הרבח .רבדל הבריסו םלהב התקל םאה .םיפמרטב
.התומ רבד
דואמ הרוחב התייה ןימסי" יכ תרפסמ ,הבורקה התרבח ,ןינקו דרו
."תוקימעמ תוחיש ומע חחושל ןתינש גוסהמ ,העונצו הטקש ,תדחוימ

תיבבש תיאבצה הקלחב ,רקובב 11:00 העשב םויה םייקתת התייוולה
.ןולקשאב ןימלעהןולקשאמ ,30 תב ,תירטש החמש

ורבע ריאמ הלעבו איה .הנשכ ינפל הנתחתה תירטש (המיס) החמש
םיילענ תונחב הדבע הכורא הפוקת הזמ .ןולקשאב רוגל הנורחאל
הכישמה ןולקשאל הרקעשמו ,ןויצל ןושארב היישעתה רוזאב "ילג"
איה לומתא לבא ,הבכרב ךרדה תא השוע התיה ללכ ךרדב" .התדובעב
תגאוד התיה דימת" ,באכב היחאמ דחא שמא רמא ,"םיסובוטואב העסנ
.ףיסוה ,"בהז בל הל היה ,םלוכל

דבוכמ ןזח אוה היבא .תויחאו םיחא העבש ןיבמ היינשה התיה תירטש
יבשות לש תובר תורשע .ןויצל ןושארב והילא תמר תנוכשב רכומו
.תלבאתמה החפשמה תא םחנל ידכ תיבל שמא ומרז הנוכשה

רשקתהל הגהנ םוי לכ התדובעל העיגמ התיה רשאכ יכ ורפיס הירכמ
םה .הירוה ברקב בר ששח ררוע רבדהו ,הרשקתה אל לומתא .הירוהל
הרושבה םהילא העיגה הכרדו ,םינושה םימרוגל רשקתתש םתנכשמ ושקיב
.הרמה


02/15/2001 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

תופסונ תובתכ


[ םיקסעו הלכלכ | ץוח תושדח | םויה תושדח | ןושאר דומע ]
[ טרופס | הירלג | תובתכ | םירמאמ | ןוהה קוש ]
[ םינותיעה תורתוכ | עבטמ ירעש | ריוואה גזמ תיזחת | תימויה הרוטקירקה ]