תוחכפתה    רורטה יעגפנ    רוכזי    תוירדילוס    התחונמ םוקמ    ןוחטבה דרשמ    טרוא    חתופה ףדל
  טרוא ,  ט"בהשמ  : םיינוציח םירושיק .ימוקמה קתועל םה םירושיקה