הסנכה סמ    ןידה רזג    walla    ynet 2    ynet 1    בירעמ    2 ץראה    1 ץראה    ל"הצ רבוד    חתופה ףדל הרזח