ילחר ,יול


(4.6.1981) א"משת ןוויסב 'ב םויב הדלונ .םימחרו הינה תב
םש-לע הארקנ ילחר .רומילל ידע ןיב ,'ץיוודנס תדלי .ןולקשאב
רפסה-תיבבו 'תונליא' ידוסיה רפסה-תיבב הדמל איה .לחר התבס
.םיבשחמו היגולויב תמגמב ,'ןוסנור רדירפא טרוא' ןוכיתה

הטקש - ילחר לע םירומה יחוויד ונתשה אל הידומיל תונש לכב
תוניחבה לכב לבא ,םירועישב ףתתשהל הברמ אל םנמא ,תיחקיפו
עצוממ ןויצב תורגבה תוניחב תא המייס איה ,ןכאו .האמ הנויצ
רשאכ ,םיימדקא םידומיל תארקל תוכז תודוקנ הרבצ ףאו 106
תטיסרבינוא לש ןולקשא תחולשב הדמל ןוכיתה ידומילל ליבקמב
תינכתה תרגסמב .(הטיסרבינואל תונכומ) ה"לומ תינכותב ןליא רב
.היגולונימירקבו םיטפשמב ,תודהיב םיסרוק הדמל


תונוכת לש רובצמ היה ילחר לש התוישיאב" :רפסמ ,הטיק קירא ן"סר ,ילחר לש הדקפמ
םייח תחמש הב התיה .המישמב תוקבדו תושיחנ ,הלודג תועינצ ,תונלבוס ,תונלבס - תופי
תויבויח לש עבונ ןייעמ יניעב ראשיתו התיה ילחר .היישעה תבהאו םדא תבהא ,הכורב
,םדא ינב ונלוכ" :הבתכ לכימ הדודה תבו ".התברקב ויהש הלא לכב וקבדש ,תוימיטפואו
,הובג דימת ,רשי תחמצ ,םדא לש חרפ - ךממ רתוי 'םדאה' ראות ול םיאתמ ןיא ךא
,תורענו םירענ ךביבס תפסוא תטשומ דיבו ץק ןיא הבהאבו ,שמשה ןוויכל םינפהשכ
".יתואו המלש החפשמ ,תויחאה ,תותבסה תא הבהאב תחפטמו

תופצל הגהנ איה ,תונמואלו רויצל הייטנו חתופמ יטתסא שוח ילחר התליג ריעצ ליגמ
וטשיק ןוכיתב הדמלשכ .הנורשכ תא החתיפ ךכו רויצ תודמלמש תוינכותב היזיוולטב
טושיקל תוירחאה תא המצע לע הלביק אבצל העיגהשכו ,תונורדסמה תא הירויצ
.הידי ישעמ תוכרבבו םירויצב םידרשמה

,תובר תויווח םע הרזח איה .הפוריאב לויטל תובוט תורבח םע ילחר האצי הידומיל םותב
.תרכזמל םובלאב ןגראל האילפה ןתוא ,תונומת עפשו

יצח ןב יאבצ-םדק סרוק החלצהב הרבעש רחאל ,ל"הצל ילחר הסייגתה 2000 ראוני שדוחב
,רמושה לת סיסבב דויצ זכרמ לש בשחמה תדיחיב הבצוה איה .םיבשחמ תונכיתב הנש
רחאל .התדובעב דואמ החילצהו ,'לקרוא' םינותנ סיסבב הנכות יחתפמ תווצל הפרטצה
ילחר .הדיחיל הבשו ,החלצהב המייס ותואש םדקתמ 'לקרוא' סרוקל החלשנ רצק ןמז
תולעפתה יאלמ ויה הידקפמ םגו ,תויווח תאלמ התיבל הרזח םוי ידמו הדיקפת תא הבהא
.דויצ זכרמב תינתינכותכ הכרד הלחה ילחר" :רפסמ ,הדיחיה דקפמ ,ישי מ"לא .הנורשכמ
ונא ןיא .עוציבהו המישמה תומלשלו תוניוצמל התפיאשב הדיחיל הירבח תא הליבוה איה
ילחרש יפכ ,היצביטומו תוהובג תוישיא תולוכי תלעב ,תיניצר תלייחב םוי לכב םילקתנ
ךויחבו תוקרובה םייניעב ,התונינשב רעונה בטימ תא הגציי ילחר .התומדב הניגפה
".ידימתה

רקוב ותואב .רוזא תמוצב ינלבח עוגיפב ילחר הגרהנ (14.2.2001) א"סשת טבשב א"כ םויב
לבחמ .רמושה לת ןוויכל עסונש בכרל העסהה תנחתב הניתמהו ןולקשאמ סובוטואב העיגה
ילחר םע .תחא תיחרזאו םילייח העבש גרהו ,הנחתב םיניתממה תא סרד סובוטואב גהנש
,יכוכ יקסנולופ למס ,ילו'ג-הרש רנייו למס ,דוד זוליא למס ,ריפוא שידגמ ר"מס :וגרהנ
ןולקשאמ הבוטה התרבח ,לגיס .תירטש המיסו ןימסי יסירק ט"בר ,רדנסכלא ץיבנמ ט"בר
.עוגיפב השק העצפנ ,התיא התרישש

.ןולקשאב יאבצה ןימלעה-תיבב תוחונמל האבוה איה .הלפונב ילחר התיה הרשע-עשת תב
.למס תגרדל ילחר התלעוה התומ רחאל .תויחא יתשו םירוה הירחא הריתוה

דומע ,הדיחיל הרבח ,רקנמ ינגבי םיקה ילחר התריש הבש הדיחיה לש טנרטניאה רתאב
.םדיצב תושדקהו ,םיילאוטריו םיחרפ אבצל הירבח הרכזל 'ולתש' וב ,דחוימ

רתאב .www.racheli.org - הרכזל טנרטניא רתא םיקה ,ילחר לש רבחו דקפמ ,זפרה ביני
םידקפמו םירבח ,החפשמ ינב ירבדו הבתכ ילחרש םיבתכמ ,תונומת תיירלג ,תונותיע יעטק
דחאב .הילא םיעגעגתמה ילחר לש הירבח ובתכש ,םיריש תורשע המכ םג רתאב .הרכזל
רתא םייק אל .ךתומד תא תמאב רייצל לוכיש ריש םייק אל" :ביני בתכ דפסהה יעטקמ
ונחנא .ךתראפת תא לולכל תמאב עדיש םובלא םייק אל .ךרכז תא תמאב ראפל לוכיש
".םלועל קיספנ אלו - רשפא קרש קזח יכה םיסנמ ...םיסנמ ונחנאו ,תוסנל קר םילוכי
(ןוחטיבה דרשמ םעטמ רואל אצויה "רוכזי" רפס ךותמ חוקל הז ףד ןכות)

                  
 | 

.ןוחטיבה דרשמ ,לארשי תנידמ .2002 © תורומש תויוכזה לכ
("רתאב רקבמל" ףד האר)
Copyright © 2002. The State of Israel, Ministry of Defense.
All rights Reserved. (see "Notes" page)