למס
ילחר
יול
(14.2.2001) א"סשת טבשב א"כ הלפנ
הלפונב 20 תב
  
רשק ליח