[ ונילא בותכ   | ףד חלש   | טא'צ בירעמ   | הרבחה תודוא   | הרזע   | םישורד   | בירעמ חול  ]    ראורבפב 15 ,ישימח םוי תרודהמ
 
רוזא תמוצב עוגיפ
תונובשחה תמישר
ץייוושב םימודרה
  קזבמ
 רעש
תושדח
הילאוטקא
הקיטילופ
ץראב
ינידמ
אבצ
ןוחטיב
  םויה
  טרופס
  םיקסע
  יאנפ
  תועד
 
 בירעמ חול
 םחה וקה
 
  תבש ףסומ
  עובשפוס
  תורפס
  תוברת
  הקירמא בירעמ
  םיקסע ןיזגמ
  ןשקא
  םישנ
  תואירבל
  ןונגס
  עדמ
  רישיה וקה
  ביבא לת ןמז
  ןייל ןוא
  תא
  םירוה תויהל
  םידליל בירעמ
  תוריית
  םיבשחמ
  המרוג
  םלוע בבוס
 
 הכרב יסיטרכ
 ריווא גזמ
 םויה תנומת
 סנא'צ
 םייונמ בירעמ
 תועקשה קחשמ
 םיסרגנוק בירעמ
 בהז-יפד
 ג"בתנ


Top-10

בירעמב שפח
:הרודהמ ךיראת
םינותיע ןויכראב ףדפד

הילאוטקא <<תושדח

:םוליצ .לומתא ,עוגיפה רחאל רוזא תמוצ
ינולא יסוי
תבאוכו הכוב ןולקשא
הנדהוב ילא תאמ
םיעוצפהו םיגורהה תומש ולחה רשאכ
,ןולקשא תייריע לש בצמה רדחל עיגהל
םימומה ,םשארב םיחכונה וזחא


.ארונה ןוסאב ריעה הלכש ןבו תונב שולש :באכ לש ןנע ומכ ןולקשא תא לומתא ףטע לבאה

הנחתהמ 300 וקב ועסנש תולייחהו םילייחה םג ךכ .םלוכ תא םיריכמ םלוכ ןולקשאב
םתואב וליב ,דחיב וסייגתה ,דחיב ודמל .םלוכ תא וריכה םלוכ .רוזא תמוצל תיזכרמה
.םידוקיר תובחר ןתואב ודקרו תומוקמ

תב ,יקסנלופ הבכוכ תלמס ;18 ןב ,ץיבנמ רדנסכלא יארוט-בר ;19 תב ,יול לחר תלמס
18 תב ,יסירק ןימסי תיארוט-ברו ;19

,יסנוי לגיס תלייחה תא ןולקשאב תיזכרמה הנחתב השגפו התיבמ רקובב האצי ל"ז לחר
העצפנ לגיס .הגרהנ לחר .סובוטואה ןהב עגפ רשאכ וז דיל וז ודמע רוזא תמוצב .התרבח
.השק

ושארבש ,בצמ רדח היריעב םקוה ריעה ינב םיעגפנ ובש השקה עוגיפה לע העדוהה תלבק םע
,םשארב םיחכונה וזחא ,הז רחא הזב ,תומשה עיגהל ולחה רשאכ .ןינקעו ינב ,ריעה שאר
.םימולה

גרהנ 13.11.2000-ב .היתונבו הינבמ העבש ןולקשא הלכש הצקא-לא תדאפיתניא הלחה זאמ
,25 ןב ,ל"ז המרא ןורש ןרס-בר גרהנ 24.11.2000-ב ;19 ןב ,ל"ז ןייטשנלו דעלא לייחה
ידיב ,16 ןב ,ל"ז םוחר ריפוא חצרנ 18.1.2001-ב ;הזע תעוצרב יניתשלפ ףלצ ירימ
.המיע שגפיהלו םילשוריל עוסנל תיניתשלפ הריעצ ידי לע התופש רחאל ,םילבחמ

םינבה הלא ,ונלוכ תא עזעזמ הזה ארונה עוגיפה .קופיא תולגל םיבשותל ארוק ינא"
.ןינקעוו ריעה שאר לומתא רמא ,"דחא אוה באכהו - ונלוכ לש ונלש תונבהו

באכ רקיעב לבא ,שובכ םעז תשוחת התיה השוחתה .םייתפשה תא לומתא וכשנ ןולקשאב
.לובג עדוי וניאש


ל"ז יול לחר תלמס
התוא יתדרוהש ירחא ,תיזכרמה הנחתל תדעוצ התוא האור ןיידע ינא .ךלה ילש חרפה"
."דימתל יל תמלענו - שיבכה תא הצוח .בכרהמ

19 תב ,ל"ז יול לחר תלייחה לש היבא ,50 ןב ,יול םימחר לומתא רפיס ,תועמדב ,ךכ
.התומב

עמששכ .תושע לעפמב הדובעל וכרדב ,תיזכרמה הנחתל לחר תא רקובב לומתא עיסה םימחר
ילש םייכרבה .ןופאלפב התנע אל איה" .דבכ ששח וב ררועתה עוגיפה לע ךכ רחא רצק ןמז
דקפמל ונרשקתה .תועוצפה ןיב תאצמנ אל איהש ונל ורמאו םוריחה דקומל ורשקתה .ודער
."המויא הדרח התיה וז .העיגה אל איהש ונל ורמאו סיסבב הלש

תונכתל יאבצה רפסה תיבב הדמל איה .םישדוח הרשעו הנש ינפל ל"הצל הסייגתה לחר
.תופסונ םינש שולשל עבק תוריש לע המתחו

תב ,רומילו ,24 תב ,ידע ,תויחא יתשו ,הינהו םימחר ,םאו בא הירחא הריתוה יול לחר
.15

.ןולקשאב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב ,16:00 העשב םויה תוחונמל אבות יול תלמס

* * *


ל"ז יקסנלופ הבכוכ תלמס
,התומב 19 תב ,יקסנלופ הבכוכ תלמס לש התחפשמ תא וציפקה עוגיפה לע תונושארה תועידיה
.העש התואב קוידב רוזא תמוצב תויהל הרומא תלייחה תבה יכ ועדיש

,הינט תגאדומה םאה .ןימז היה אל אוה ךא ,ןופאלפב רשק התיא רוצילו תוסנל ורהימ םה
.התיב לרוגב הלע המ ררבל ןויסינב ,ריעה ןיצקל עוסנל הרהימ ,50 תב

ונילא עיגה זאו .התיבה הרזחו ,םיטרפ ררבל החילצה אל אמא" :27-ה ןב חאה ,סכלא
לבא ,תוחפשמה רעצב יתפתתשהו באוכ היה הז ,םיעוגיפ לע עמוש יתייהשכ .ריעה ןיצק
."תיבב ילצא הז וישכע

הנווכתהו רדירפא טרוא רפסה תיבב הדמל איה .ןיפירצב ןוזמ סיסבב התריש הבכוכ
שמא ורפיס ,"השפנו הבל לכב ץראה תא הבהא איה" .יאבצה תורישה רחאל הידומילב ךישמהל
היהש תעב ,14 ןב ,ןולא היחא לביק הבכוכ לש התומ לע הרמה הרושבה תא .החפשמה ינב
.בגנב רפס תיב לויטב

.ןולאו סכלא ,םיחא ינשו ,55 ןב ,ידאו הינט ,באו םא הירחא הריתוה יקסנלופ הבכוכ

.ןולקשאב ןימלעה תיבבב תיאצב הקלחב ,14:00 העשב םויה תוחונמל אבות יקסנלופ תלמס

* * *


ל"ז ץיבנמ רדנסכלא ט"בר
.הפוס ומיא םע 1995-ב היסורמ לארשיל הלע ,ותומב 18 ןב ,ל"ז ץיבנמ רדנסכלא יארוט-בר
.ל"הצל סייגתה יצחו שדוח ינפל .12 ןב זא היה סכלא

,תלטבומה םאה באכב שמא הרמא ,"רתוי יל ןיאו .דיחי ןב .םייחב ילש הווקתה היה אוה"
.73-ה תב ,הסוד ,המאו התוחא ,הנב םע הריד התואב הררוגתהש ,42-ה תב

הניאש ,םאה .וסיסבל הרזחב אצי רקובב ששב לומתאו ,"רטפא"ל ישילש םויב אצי רדנסכלא
וידרה תנחת ךכ לע החוויד רשאכ ,םיירהצב 12:00 דע עוגיפה לע העמש אל ,תירבע תרבוד
ררבתה ,התיבה סנכנ ריעה ןיצק רשאכ קר .רוזא תמוצב אצמנ אוהש העדי אל איה" .תיסורה
.הנלי הדודה הרפיס ,"הרק המ ונל

דומלל הצר אוה" .רוגס דואמו טקש דלי היהו קמעה-לדגמב הימינפב דמל רדנסכלא
.הפוס ומא הרפיס ,"םייחב םדקתהלו

.תג-תיירקב ררוגתמה ,ירטימיד ,באו םא וירחא ריתוה ץיבנמ רדנסנכלא

ןולקשאב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב ,12:30 העשב םויה תוחונמל אבוי ץיבנמ ט"בר

* * *


ל"ז יסירק ןימסי תלמס
תחקל המל ,םיהולא .הזב דומעל לוכי אל ינא ?ןחבמב יתוא דימעמ התא המל ,םיהולא יוא"
."םימלענ םואתפ םה זאו - ןפג רמצב םתוא םילדגמ .הידעלב תויחל חילצא ךיא .התוא

18 תב ,יסירק ןימסי תלייחה לש היבא ,יסירק םייח ,בל ערוק יכבב לומתא ררימ ךכ
.התומב

אוה .רוזא תמוצב עוגיפה לע עמששכ הדובעב היה ,43 ןב ,למשחה תרבח דבוע ,םייח
היה אל אוה .ןופאלפב םתב תא גישהל וסינ םיינשהו ,38 תב ,רדמס ותשאל דימ רשקתה
.ןימז

הרבח ,ןהכ רואמ .לכה וניבה ,םיירהצה ינפל 11:30-ב החפשמה תיבל עיגה ריעה ןיצקשכ
ותרבחש ,אוה ףא ןיבה תיבל עיגהשכ .ותרבח תיבל רהימו תרדענ ןימסיש עמש ,ןימסי לש
.הנניא

הריתוה .הקוזחת תניצקכ תרשל התיה הרומאו תוניצק סרוקב תרעוצ התיה יסירק ןימסי
.6 ןב ןר ,ןטק חאו ,15 תב עטנ ,תוחא ,רדמסו םייח ,םירוה

ןולקשאב ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב ,11:00 העשב םויה תוחונמל אבות יסירק ט"ברהילאוטקא םורופל וסנכיה ? ןכדעתהלו ביגהל םיצור
תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved