ל"ז יול לחר 
1981 :הדיל תנש 
2001 :הליפנ תנש 
ט"נשת :רוזחמ רגוב 
רוזא תמוצב עוגיפב הלפנ     e-mail בתוכה םש