תושדח
<
ישאר
 

 
    צ'ט
  16.02.01

םלועב | ץראב | םיקזבמ

 
"תויחל התצר ךכ לכו םייחה תא הבהא לחר"

ןולקשאל הרזח לבא ,ביבא לתב הרג יול לחר
תא רקבל ידכ ,לגיס הבוטה התרבח םע
לחר .השק חרואב העצפנ לגיס .םירוהה
הגרהנ

ynet

הדימלת התיה ,20 תב ,יול לחר תלמס
םיבשחמה תדיחי ,ם"רממב התרישו תנייטצמ
ךלהמב רבכ" יכ רפיס ,םימחר ,היבא .ל"הצ לש
תודוקנ רובצל הליחתה איה ןוכיתה
רקיעבו הטיסרבינואב ןושאר ראותל
('ד) לומתא ."בשחמה ימוחתב קוסעל התצר
םתב יכ םימחר עמש תומדקומה רקובה תועשב
לש הבוטה התרבח ,יסנוי לגיס ,וינכש לש
ויה לחרו לגיס .עוגיפב העצפנ ,ילחר
עורל .אבצב דחי ותרישו תודלימ תורבח
לתמ ןולקשאל לומתא בושל וטילחה ןהיתש ,לזמה
.וררוגתה םש ,ביבא

היהי לכהש ,הל רוזעי םיהולאש יתללפתה"
גישהל םיחילצמ אל ונחנאש ונרמאו ,רדסב
הלש הרבחל תרזוע חטב איה יכ ילחר תא
אל ןכל תלבלובמ תצק חטב איה זא העצפנש
בוש הילא רשקתהל ונכשמה לבא .הרשקתה
התיה אלו לצלצו לצלצ ןופלטהו בושו
."הבושת

הנחתל םימחר התוא עיסה רקובב 06.30-ב
תארמב תוארל דוע יתקפסה" .תיזכרמה
שיבכה תא תוצוח הלש םיילגרה תא דצה
יתיפצ ןמזה לכ .המלענ איה זאו
לע יתבשחו םיעוגיפב היזיוולטב
יתראית אל םלועמ ךא תולוכשה תוחפשמה
."החפשמ התואמ קלחל ךופהאש ימצעל

רובקנ ונחנאו ןאכ אל איה וישכע"
טושפ הז ,הרוק הזש ארונ הז .התוא
התצר ךכ לכו םייחה תא הבהא איה .המחלמ
.באה רמוא ,"תויחל

העשב ('ה םוי) םויה הכרענ התייוולה
.ןולקשאב ןימלעה תיבב 16.00

(17:20 , 15.02.01)


תובוגת  
Rachel
(Moshe ,   Jerusalem (15.02.01
!!!םיחאל דפסה
(15.02.01) לאירא   , ידיג
םימוחנת
(15.02.01)  תירוא
םכרעצב תפתתשמ
(15.02.01) םילשורי   , לכימ
רעצ רתוי ועדת אלש
(15.02.01) וכע   , ברימ
ילחרל ןורכז רתא
(15.02.01)  ביני
םכרעצב תפתתשמ
(15.02.01) זכרמ   , תילד


 
םימדה עוגיפ
 
םוליצ יול לחר
היצקודורפר
בויבא רירפצ

 
הבתכ ספדה הספדהל טמרופ
רבחל הבתכ חלש ב חלש-email
הבתכל הבוגת הבוגת חלש
 
 
 
ופסונ תובתכ
ת
 

 • סרודה לבחמה
  עצבל יתאב :הדוה
  עוגיפ

 • ריפוא לש וירבח
  אוה" :שידיגמ
  "ןנוחמ דלי היה

 • דבל התלע ילו'ג
  הגרהנו - תפרצמ
  עוגיפב

 • הבכוכ לש המא
  חרפה" :יקסנלופ
  "דבא ילש

 • דוד לש וירבח
  אוה" :זוליא
  "רוחב לש דמח היה
 • יסירק ןימסי
  הרומא התיה
  לומתא ליחתהל
  תוניצק סרוק

 • היה רדנסכלא"
  "החפשמה לש רבגה
 • תירטש החמיש
  ךרדב הגרהנ
  הדובעל
 •  
  תוליהק 
  רדח םורופ
  תושדחה
  תוריחב םורופ
  אבצ םורופ
  ןוחטבו
  םייתד םורופ
  םיינוליח
  הלכלכ םורופ
  תושדחב
  םויק וד םורופ

  סקדניא
  םירתא שופיח
  הידמו תושדח
  תושדח
  םינותיע
  םיימוי
  היזיוולט
  וידר
  םינומוקמ
  םידליל תושדח
  רעונו
  ריוא גזמ
  רואל האצוה
  להק תעד  
  קרב דוהא םאה
  רש דיקפתל םיאתמ
  תלשממב ןוחטיבה
  ?ןורש לש תודחאה
  ןכ
  אל

  רחב
  דחאב
  עבצהו

  תואצות 
  ןויכרא 
   

  | בכר | םיבשחמ | רודיבו תוברת | טרופס | ףסכ | תושדח
  שפוח
  היירפס | תוליהק | סקדניא | תועד
  טנרטניא תועידיל תורומש תויוכזה לכ  

  תוינידמ | ונלצא ומסרפ | ונילא ובתכ | רתאה תודוא
  שומיש יאנת | תויטרפ

  Site Developed by
   
  מלכת היופי 2001 קהילות ynet 5 מכתבי אהבה